آئينه دل :


خدايا!
تو را شكر مى كنم كه با فقر آشنايم كردى تا رنج گرسنگان را بفهمم و فشار درونى نيازمندان را درك كنم.

خدايا!
هدايتم كن زيرا مى دانم كه گمراهى چه بلاى خطرناكى است.

خدايا!
هدايتم كن كه ظلم نكنم. زيرا مى دانم ظلم چه گناه نابخشودنى است.

خدايا!
نگذار دروغ بگويم زيرا دروغ ظلم كثيفى است.

خدايا!
محتاجم مكن كه تهمت به كسى بزنم، زيرا تهمت خيانت ظالمانه اى است.

خدايا!
ارشادم كن كه بى انصافى نكنم، زيرا كسى كه انصاف ندارد، شرف ندارد.

خدايا!
راهنمايم باش تا حق كسى را ضايع نكنم كه بى احترامى به يك انسان همانا كفر خداى بزرگ است.


شهيد چمران


/ 0 نظر / 4 بازدید