هاتف اصفهاني ( قرن دوازدهم ) :

ترجيع بند

اي فداي تو هم دل و هم جان

وي نثار رهت ، هم اين و هم آن

دل فداي تو ، چون تويي دلبر

جان نثار تو ، چون تويي جانان

دل رهاندن ز دست تو مشكل ،

جان فشاندن به پاي تو آسان

راه وصل تو راه پر آسيب ،

درد عشق تو ، درد بي درمان

/ 0 نظر / 8 بازدید