شعر جديد ايران :

با ورود تجدد به ايران ، شعر نيز وارد دوره ي جديدي شد كه نقطه عطف آن آثار نيمايوشيج است . پس از نيماست كه اشعاري با فرم و محتواي متفاوت با گذشته پا به عرصه گذاشتند . البته بودند شاعراني چون ملك الشعراي بهار كه گر چه در قالب هاي كلاسيك شعر سرودند ، اما مضامين جديدي را به ارمغان آوردند . بنابراين شعر جديد ايران تنها محدود به شعر نو نيست و شاعراني نيز هستند كه ورودشان به تجدد با محتواي شعري آنها عجين شده است .

/ 0 نظر / 5 بازدید