لحظه ی دیدار نزدیک است

.

لحظه ی دیدار نزدیک است

           باز من دیوانه ام مستم

                  

باز می لرزد دلم دستم

        باز گویی در جهان دیگری هستم

 

ا

های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ

               آی نپریشی صفای زلفکم  را دست

 

                     و آبرویم را نریزی دل !

 

                      ای نخورده مست

                     لحظه ی دیدار نزدیک است

.

مهدی اخوان ثالث ( م . امید ) - تهران آبان 1334

/ 0 نظر / 3 بازدید