باز تاب اندیشه سیاسی عاشورا در شعر معاصر-10

پی‏نوشت:

1) صحیفه نور، ج‏2، ص‏208 .

2) همان، ج‏4، ص‏15 .

3) ولایت فقیه، ص‏161 .

4) مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏4، ص‏89 .

5) ستودگان و ستایشگران، ص‏101 .

6) رضا معصومی، اشک شفق، ج‏1، تهران، رشیدی، 1366، ص‏339 - 340 .

7) گلواژه، ج‏1، ص‏105 .

8) همان .

9) همان، ص‏95 .

10) چلچراغ اشک، ص‏159 و 166 .

11) همان .

12) شب شعر عاشورا، ج‏1، ص‏63 .

13) همان، ج‏2، ص‏132، 133 .

14) همان .

15) چلچراغ اشک، ص‏172 .

16) همان، ص‏179 .

17) گلواژه، ج‏1، ص‏94 .

18) همان، ص‏96 .

19) همان، ص‏105 .

20) مناقب، ابن شهرآشوب، ج‏4، ص‏68 .

21) زیارت امام حسین در اول ماه رجب، مفاتیح الجنان، ص‏439 .

22) تحف العقول، ص‏239 .

23) صحیفه نور، ج‏20، ص‏189 و 190 .

24) گلواژه، ج‏1، ص‏98 .

25) همان، ج‏2، ص‏119; و نیز: اشک شفق، همان، ص‏201 - 200 .

26) همان، ص‏125 .

27) هفتاد و دو زخم کربلایی، ص‏35 .

28) گلواژه، ج‏1، ص‏93 .

29) همان، ص‏94 .

30) همان، ص‏95 .

31) همان، ص‏96 .

32) شب شعر عاشورا، ج‏1، ص‏107 .

33) اعیان الشیعه، ج‏1، ص‏597 .

34) از نویسنده، برگ و بار، ص‏181 .

35) همان، ص‏105 .

36) هفتاد و دو زخم کربلایی، ص‏55 .

37) صحینفه نور، ج‏9، ص‏57 .

38) گلواژه، ج‏1، ص‏92 .

39) همان، ص‏95 .

40) همان، ص‏96 .

41) مقتل الحسین، مقرم، ص‏464 .

42) چلچراغ اشک، ص‏162 .

43) همان، ص‏167 .

44) هفتاد و دو زخم کربلایی، ص‏46 .

45) گل‏نغمه‏های عاشورایی، ص‏15 .

46) فرهنگ عاشورا، ص‏217 .

47) گلواژه، ج‏1، ص‏112 .

48) همان، ص‏113 .

49) همان‏ص‏114 .

50) نام شعر و مجموعه شعری از نویسنده که با الهام از همین نکته است .

51) از نویسنده، برگ و بار، ص‏131 .

52) چلچراغ اشک، ص‏173 .

53) از نویسنده، برگ و بار، ص‏98 .

54) همان، ص‏100 .

55) هفتاد و دو زخم کربلایی، ص‏35 .

56) همان، ص‏100 .

57) گل نغمه‏ها، ص‏55 .

58) چهره‏های گلگون، ص‏49 .

59) بهار آزادی، ص‏42 .

60) همان، ص‏71 .

61) در این زمینه ر . ک: «فرهنگ عاشورا» ، ص‏289 .

62) دیوان «آتشکده‏» ، ص‏59 .

63) الانوار القدسیه، ص‏99، فرهنگ عاشورا، ص‏291 .

64) از نویسنده . برگ و بار، ص‏60 .

65) هفتاد و دو زخم کربلایی، ص‏19 .

باز تاب اندیشه سیاسی عاشورا در شعر معاصر

فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 27، محدثی ، جواد؛

     

/ 0 نظر / 5 بازدید