بناي آزادي :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آن زمـان كــه بنهادم سـر به پاي آزادی

 

دست خـود ز جان شستم از بـراي آزادی

 

تا مگـر بــه دست آرم دامـن وصـالش را

 

مـي دوم بـه پـاي ســر در قـفـاي آزادی

 

بـا عـوامـل تكـفير صنف ارتجـاعـي بـاز

 

حــمله مـي كنـد دايـم بـر بـناي آزادی

 

در محيط توفـان زا ماهـرانه در جنگ است

 

نـــاخــداي اسـتبداد بـا خــداي آزادی

 

شـيخ از آن كـند اصـرار بـر خرابي احـرار

 

چــون بـقاي خــود بيند در فنـاي آزادی

 

دامــن مـحبت را گـر كنـي ز خون رنگين

 

مــي توان تــو را گــفتن پـيشواي آزادی

 

فـرخي ز جـان و دل مي كند در اين محفـل

 

دل نـــثار اسـتقلال جــان فــداي آزادی

 

 

فرخي يزدي ( 1266-1318 شمسي )

 

/ 0 نظر / 2 بازدید