مولوی :

چه کسم من ؟ چه کسم من ؟ که بسی وسوسه مندم

گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم

ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم

قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم

مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی

به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم

نفسی آتش سوزان نفسی سیر گریزان

ز چه اصلم ؟ ز چه فصلم ؟ به چه بازار خرندم

نفسی همره ماهم نفسی مست الهم

نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم

نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم

نفسی زین دو برونم که بر آن بام بلندم

.........................................................

.........................................................

/ 1 نظر / 4 بازدید