نقش خيال :


خواهد ايثار كند جان به تمناى قبول
فلك از مژده ميلاد تو اى دخت رسول
زمسيحا نفس حضرت زهراى بتول
فجر صادق بدميد از افق مشرق دين
آيت صدق و صفا منزلت فقه و اصول
گوهركان شرف بحر حيا، كوه وقار
آفتاب آمد و كرد انجم و اقمار افول
تابناك آمد و گردون به تماشا برخاست
عقل حيران ز كمال وى و انديشه ملول
طاير وهم فروماند و شهباز خيال
خوشه چينند از آن مزرع تقوا محصول
عابد و عارف و روشندل و پاكيزه ضمير
اى خوش آنان كه از اين شيوه نكردند عدول
جان به جانان ندهى محرم اسرار نه اى
وارث ختم رسولى به تو گردد منقول
شرف و عفت و عصمت كه به وى داد نبى
زان منور شدى از شعشعه وحى نزول
منزل پرورش ات بود مهين منزل وحى
دشمن آل تو گردد ابدالدهر خجول
حب آل تو بود سايه اميد نجات

سروه احمدزاده - بانه


/ 0 نظر / 5 بازدید