گزيده ي اشعار مولوي-1

كعبه ي مقصود

 

آنها كه به سر در طلب كعبه دويدند

چون عاقبت الامر به مقصود رسيدند

از  سنگ يكي خانه ی  اعلای  معظم

اندر   وسط  وادی  بي زرع    بديدند

رفتند  در  آن  خانه  كه بينند خدا را

بسيار  بجستند  خدا  را   و  نديدند

چون معتكف خانه شدند از سر تكليف

ناگاه  خطابي  هم  از  آن خانه شنيدند :

كاي خانه پرستان ، چه پرستيد گل و سنگ

آن   خانه   پرستيد   كه  پاكان    طلبيدند

حزبي كه به جز سنگ و گل از خانه نديدند

چون  حزب  شياطين  ز  ره  حق  برميدند

اميد  طوافی  بود  از  كعبه ی  مقصود

آنان   كه  به  پيغام   محبت   گرويدند

/ 0 نظر / 2 بازدید