حافظ :

اي دل مباش يكدم خالي ز عشق و مستي

وانگه  برو  كه  رستی  ، از نيستي و هستي

در مذهب طريقت ، خامي نشان كفر است

آري طريق دولت ، چالاكي است و چستي

/ 0 نظر / 3 بازدید