عاشقانه-104

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

هــزار دشمنـم ار مـي كنند قصـد هـلاك

 

گـرم تو دوستـي ، از دشمنـان نـدارم بـاك

 

رود به خواب دو چشم از خيال تـو ؟ هيهـات

 

بـود صبـور دل انـدر فـراق تـو ؟ حاشـاك

 

 

حافظ

 

/ 1 نظر / 2 بازدید