عاشقانه-157 :

گــر بـه تـو افتدم نظر چـهره به چـهره رو بـه رو<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شــرح دهــم غـم تو را نكته به نكــته مو به مو

سـاقـي بـاقـي از وفـا بــاده بــده ســبو ســــبو

مــطـرب خــوش نــواي را تـازه به تـازه گـو بگو

از پـــي ديـــدن رخــت همچـو صبا فـــتاده ام

خـانه به خـانه در به در كوچه به كوچـه كو به كو

دور دهـــان تنگ تـــو عـارض عـنبريـن خـطت

غـنچه بـه غـنچـه گل بـه گل لاله به لاله بو به بو

مـي رود از فـــراق تــو خــون دل از دو ديـده ام

دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو

ابــرو و چـشم و خــال تــو صـيد نموده مــرغ دل

طبـع به طبـع دل به دل مـهر به مـهر خـو به خـو

مـهر تــو را دل حــزين بـافـته با قــماش جـــان

رشـته به رشــته نــخ به نــخ تـار به تـار پـو به پو

در دل خـويش طاهـرا گشت و نجست جــز تــو را

صـفحه بـه صـفحه لا بـه لا پـرده به پـرده تو به تو

 

طاهره زرين تاج قزويني ( قره العين )

 

توضيح : طاهره زرين تاج قزويني ( قره العين ) متولد 1228 هجري قمري و دختر ملا صالح برغاني و عروس شيخ محمد تقي معروف به شهيد ثالث است كه در سال 1265 هجري قمري به قتل رسيد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید