انقلاب ادبی :

انقلاب ادبی کردم من

فارسی را عربی کردم من

انقلاب ادبی محکم شد

فارسی با عربی توام شد

آنکه پیش تو خدای ادب است

نکته چین کلمات عرب است

هر چه می گوید از آنها گوید

وآنچه می جوید از آنجا جوید

شاعری طبع روان می خواهد

نه معانی نه بیان می خواهد

ایرج میرزا

 

توضیح : تردید نمی توان داشت که ایرج یکی از نوآوران بنام شعر معاصر فارسی است . زبان ساده شیوا سلیس و روان و بی پیرایه او شاهد این مدعاست . " قلب مادر " یکی از زیباترین اشعار اوست .

/ 0 نظر / 4 بازدید