به استقبال بهار-14

«با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.» «برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.» «بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.» «بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.» «بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست» «بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.» «بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.» «به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.» «به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.» «بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
/ 0 نظر / 3 بازدید