غلط ننویسیم !

گذار از گذاشتن و گزار یعنی ادا کردن
پس خدمتگزار و سپاسگزار درست است. غلط ننویسیم!


ما واسه صداهای کاملا مشابه، حروف مختلف داریم
واسه این صدا 2 تا حرف داریم: ت، ط

واسه این 2 تا: هـ ، ح

واسه این 2 تا: ق ، غ

واسه این 2 تا: ء ، ع

واسه این 3 تا: ث، س ، ص

و واسه این 4 تا: ز، ذ، ض ، ظ
 

این یعنی:

شیشه رو نمیشه غلط نوشت

دوغ رو میشه 1 جور غلط نوشت

غلط رو میشه 3 جور غلط نوشت

دست رو میشه 5 جور غلط نوشت

اینترنت رو میشه 7 جور غلط نوشت

سزاوار رو میشه 11 جور غلط نوشت

زلزله رو میشه 15 جور غلط نوشت

ستیز رو میشه 23 جور غلط نوشت

اعتذار رو میشه 31 جور غلط نوشت

استحقاق رو میشه 95 جور غلط نوشت

و اهتزاز رو میشه 127 جور غلط نوشت!

واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟
 

/ 0 نظر / 2 بازدید