ايرج ميرزا :

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

وه چه خوب آمدي صفا كردی

 

چه عجب شد كه ياد ما كردی

 

 

اي بســا آرزوت مــي كــردم

 

خــوب شـد آمدي صفا كردی

 

آفــتاب از كــدام سمت دميد

 

كــه تــو امـروز ياد مـا كردی

 

بي وفائي مگر چه عيبي داشت

 

كــه پشيمان شدي وفا كـردی

 

شب مـگر خواب تازه ديدي تـو

 

كــه ســحر يـاد آشنا كــردی

 

هيچ ديدي كـه اندر ايـن مدت

 

از فـراقت بـه مـا چـه ها كردی

 

دسـت بــردار از دلـم اي شــاه

 

كــه تـو اين ملك را گدا كردي

 

/ 0 نظر / 2 بازدید