(ديوان غزليات سعدی) :

 

سـاقی بـده آن شـراب گلرنگ

مطـــرب بـــزن آن نــوای بـر چـنـگ


خـون شد دل من ندیده كامی

الا كـــــه بـــرفــــت نـــام بـا نـنـگ

ای زاهـــد خــرقه پوش تــاكی

با عاشـق خـسـته دل كنی جنگ

گرد دو جهان بگشت عــاشق

زاهـــد بـنـگــر نشـســـته دل تنگ


من خـرقه فكــنده ام ز عشقت

باشــد كـــه به وصــل تو زنم چنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید