ذهن های آشنا به سعدی و فردوسی ، مانعی برای پذیرش سلطه فرهنگی غرب :

180553_orig.jpg

در نشست هفتگی شهر کتاب عنوان شد :

آشنایی با سعدی و فردوسی مانعی برای پذیرش سلطه فرهنگی غرب است
دکتر اصغر دادبه گفت :غربیان همواره برای زدودن فرهنگ و تخریب شخصیت های ملی ما کمر همت بسته اند و قصد دارند با فروریزی الگوهای ملی، الگوهای خودشان را جایگزین کنند. آنها می دانند که ذهن های آشنا به سعدی و فردوسی ، مانعی برای پذیرش سلطه فرهنگی آنهاست ، پس از هر راهی برای تخریب این افکار بهره می برند.

/ 0 نظر / 4 بازدید