به استقبال بهار-19

در نظر بازی ما بیخبران حیرانند

                                   من چنینم که نمودم.اگر ایشان دانند

 

 

عاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی

                                عشق داند که در این دایره سر گردانند

 

 

جلوه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست

                                 ماه و خورشید همی آینه میگرداند

 

 

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

                                    ما همه بنده و این قوم خداوندانند

 

 

مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم

                                   آه  اگر خرقه ی پشمین بگرد نستانیم

 

 

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

                                        عشق بازان چنین مستحق هجرانند

/ 0 نظر / 3 بازدید