هوشنگ ابتهاج :

 

تـا تـو بـا منی زمانـه بـا مـن است

بخـت و کـام جـاودانـه بـا مـن است

تــو بهـار دلکشـی و مـن چـو بـــاغ

شور و شوق صد جوانه با من است

يــــاد دلنشيــن ات ای اميـــد جـــان

هـر کجـا روم روانـــه بـا مـن است

/ 0 نظر / 2 بازدید