انسان موجودي است منتظر :

چه كسي منتظر است ؟

انتظار هم يك اصل فكري اجتماعي و هم يك اصل فطري انساني است . به اين معني كه اساسا انسان موجودي است منتظر و هر كه انسان تر ، منتظر تر و همچنين جامعه ي بشري ، به معناي اعم ، داراي غريزه انتظار است . انتظار يعني “ نه “ گفتن به آنچه هست . كسي كه منتظر است ، چه كسي است ؟ كسي است كه در نفس انتظار خود ، اعتراض به وضع موجود را پنهان دارد

انتظار ، ايمان به آينده است و لازمه اش انكار حال

دكتر علي شريعتي ، حسين وارث آدم ( مجموعه آثار ، شماره 19 ) ، مقاله انتظار ، مذهب انتظار ، انتشارات قلم .

/ 0 نظر / 3 بازدید