بهترين شما کسی است که قرض خود را بهتر ادا کند .

با جماعت همراه شو زيرا گرگ تنها گوسفند دورمانده را می خورد .

حضرت محمد (ص)

 

هر که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نيست .

هر که آبرو ريزد جمع آوری آن دشوار است .

امام جعفر صادق (ع)

208758.jpg