خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

 

گـر تـو بيـداد كني شرط مروت نبود

 

ما جفا از تو نديديم و تو خود نپسندی

 

آنچه در مذهـب اربـاب طريقـت نبود

 

 

 

 سينرژی : خط زيبايي بود. كار خودتان است. كلا دنبال هنر خصوصا خطاطي هستنيد؟

پاسخ سينرژی : کار من نيست . علاوه بر رشته تخصصی خودم که عمران و سازه و زلزله است . به ادبيات و هنر و تاريخ بسيار علاقه مندم .