روي ايوان كهنه

 

      چند تكه مهربانی

 

                 افتاده است

 

              سرم را بالا مي گيرم

 

                 تو هنوز مرا دوست داری

 

 

                    محمدرضا مهديزاده – از كتاب “ عاشقانه با خدا