زهـي خجسته زمانـي كـه يـار باز آيد

 

بـه كـام غمـزدگـان غمگسـار بـاز آيد

 

به پيش خيل خيالش كشيدم ابلق چشم

 

بـدان اميـد كـه آن شهسـوار بـاز آيد