پايان زندگاني هركس به مرگ اوست

جز مرد حق كه مرگ وي آغاز دفتر است