يك استاد ادبيات دانشگاه در واكنش به بي توجهي وزارت ارشاد نسبت به انتشار ديوان حافظ جعلي گفت: معتقدم وزارت ارشاد در جايي كه بايد سخت گيري كند، سخت نمي‌گيرد و جايي كه بايد آسان بگيرد، سخت مي‌گيرد. وي در . . . ادامه خبر