عمري است تا من در طلب ، هر روز كامي مي زنم

دسـت شفاعـت هـر زمـان ، در نيكنامـي مي زنم

بـي مـاه مهـرافـروز خـود ، تـا بگذرانـم روز خـود

دامـي به راهـي مي نهم ، مرغي به دامي مي زنم