بـزرگـان و خـداونـدان معنـی

 

يكي پنـد از من سرمست گيرند

 

بـه گـاه آنكـه دولـت يـار باشد

 

ز پـا افتـادگان را دست گيـرند