عشق و نابينايی خواهران دوقلو هستند .

 

ضرب المثل روسی

 

 

هيچ چيز آسان تر از فريب دادن يک آدم درستکار نيست .

 

ضرب المثل اسپانيايی

 

 

يک حلقه سست زنجير کافی است که همه زنجير را پاره کند .

 

پرمودابترا