سه پلشك

سه پلشك آيد و زن زايد و مهمان برسد

عمه از قم برسد ، خاله ز كاشان برسد

تلگراف خبر مرگ عمو از تبريز ،

كاغذ مردن دايي ، ز خراسان برسد

صاحب خانه و بقال گذر از دو طرف ،

اين يكي رد نشده ، پشت سرش آن برسد