در كنار هم ،

 

خوشبختي ابدي را جشن خواهيم گرفت

 

آنگاه كه آفتاب ،

 

تخت شاهانه اش را ترك مي كند ،

 

و در آشيانه ي غروب فرو مي رود ،

 

شب سال نو ،

 

شبي بي پايان براي تو ،

 

تا نيكبختي را در آغوش بگيری

 

و شبي ستودني براي آسمان

 

شب سال نو ،

 

خداوند شكوه و عشق را به تو ارزاني خواهد داشت

 

و طبيعت به تمامي آواز خواهد خواند

 

و آسمان سرازير خواهد شد

 

براي در آغوش گرفتن زمين

 

                                 آن گاه ،

 

                                درخشش دوباره آفتاب ،

 

                                                       و آغاز و آغاز و آغاز . . .

 

 

 

 

                                                           ترجمه پگاه شفتی