كسي كه در ذهنش يك  ؟  داشته باشد ، به همه چيز مي رسد .