مقـام امـن و مـي بي غش و رفيق شفيـق

 

گرت مـدام ميسر شـود ، زهــي توفيـق

 

جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است

 

هـزار بـار مــن اين نكته كرده ام تحقيق

 

 

 

 

                                                                حافظ