همه ي هفته ي ما جمعه پي در پي بود

آدم از اين همه تعطيل دلش مي گيرد

مثلا سال نهنگ است ولي مي دانم

او هم از لحظه ي تحويل دلش مي گيرد

دل ماها كه به اندازه يك گنجشك است

توي اين آب و هوا فيل دلش مي گيرد

دست خالي ز خيابان غزل برگشتيم

خانه از خلوت زنبيل دلش مي گيرد

غزلم نيمه تمام است . . . ولي اينجاها

شعر هم موقع تكميل دلش مي گيرد

 

 

                                                           سيد مهدي نقبايي