اي كه هر خواسته ي دل ز فلك مي خواهي

آنقدر راضي اي از خود كه كتك مي خواهي

من به جز تنبلي ، اين را چه بنامم ؟ كه تو هي

خفته هر روزه ، و روزي ز فلك مي خواهي