باز كن پنجره ها را كه نسيم ،

 

                    روز ميلاد اقاقي ها را ،

 

                                   جشن مي گيرد ،

 

                                                            و بهار ،

 

                                      روي هر شاخه ، كنار هر برگ ،

 

                                                           شمع روشن كرده است . . .