يـارم چو قدح به دست گيرد

 

بـازار بتـان شكسـت گيـرد

 

هر كس كه بديد چشم او گفت

 

كـو محتسبي كه مست گيرد

 

 

                                                              حافظ