در مسلخ عشق جز نكو را نكشند

لاغر صفتان زشتخو را نكشند

گر عاشق صادقي ز كشتن مگريز

مردار بود هر آنكه او را نكشند