اي عزيز !

 

مست باش و مخروش ،

 

               گرم باش و مجوش ،

 

                    شكسته باش و خاموش ،

 

                       كه سبوي درست را به دست برند ،

 

                                            و شكسته را به دوش كشند .