با دوست متواضعانه ، با دشمن با احتياط و با ساير مردم با گشاده رويي رفتار كن .

 

                                                   امام رضا (ع)

 

 

محبت خرجي ندارد ، اما همه چيز را خريداري مي كند .

 

                                                     شامفور

 

 

وظيفه ما بودن است ، حتي اگر تنها براي يك ثانيه .

 

                                                     گوته

 

 

جايي كه كوشش و مجاهدت وجود ندارد ، فضيلت و تقوا معدوم است .

 

                                                  برناردن