کسی که با خدا انس دارد هرگز به وحشت نمی افتد .

رسول گرامی اسلام (ص)

 

رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود حتی دل سنگ را نرم می سازد .

گاندی

 

تحمل و بردباری بالاترين جرات و جسارت است .

پاستور

 

 

مقداد : نوع نوشتارت جالبه . اکثرا با انتخاب موضوعی شعر ها و يا سخنی از بزرگان . پس کی خودت قلم به دست می شی سيد خدا

پاسخ مقداد عزيز : هدف ما در اين سايت همين است که بيشتر به شعر و ادبيات و سخن بزرگان بپردازيم . اگر ما انسان بزرگی بوديم حق داشتيم بيشتر از خودمان بنويسيم .

 مهندس ميرکاظميان ( زمين ) : . . . خداوند هر هديه را درون کادويی از مشکل می پيچد. هرچه هديه بزرگ تر باشد مشکل بزرگ تر است. برای رسيدن به هديه چکار بايد کرد ؟

پاسخ مهندس ميرکاظميان : کادو را بايد باز کرد . مشکلات را بايد شناخت و در حل مشکلات تلاش کرد .