شكـرشكن شوند همه طوطيان هنـد

 

زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود