نام ديگر وجدان ، حقيقت است .

 

               ضرب المثل آمريكايی

 

 

 

براي آدم گرسنه ، نان شيرين تر از عسل است .

 

                                ضرب المثل ليتوانيايی

 

 

 

آدمي كه پارو زدن بلد است ، حتما در قايق جايي پيدا مي كند .

 

                                                     ضرب المثل آفريقايي