عاشقي را شرط تنها ناله و فرياد نيست

تا كسي از جان شيرين نگذرد فرهاد نيست