اي عزيز !

 

                بهشت را به بهانه مي دهند ، اما به بها نمي دهند .

 

 

 

                                                           مناجات نامه