ديگـر ز شـاخ سـرو سهي بلبل صبور

 

گلبانگ زد كه چشم بد از روي گل بدور

 

اي گل به شكر آنكه تويي پادشاه حسن

 

بـا بلبـلان بيـدل شيـدا مكـن غـرور