پادشاهي به درويشي گفت : آن لحظه كه تو را به درگاه حق تجلي و قرب باشد ، مرا ياد كن . دوويش گفت : چون به درگاه آن حضرت رسم ، مرا از خود ياد نيايد ، از تو چون ياد كنم ؟

 

 

                                                            فيه مافيه ـ مولوي