شعر عاشورايي شعري است كه در مقام تبيين مقولات ارزشي اين نهضت

  الهي است و متعهدانه حول محور مسائل زيربنايي آن حركت مي كند .

 

                      سيف الله قرباني ، خردنامه همشهري 6 اسفند 1383