کسی که در عاقبت کار نگريست (۱)

 

                     در عاقبت کار نگريست (۲)

 

 

(۱)ـ نگريست يعنی نگاه کرد . تفکر کرد

(۲)ـ نگريست يعنی گريه نکرد